گواهینامه های اخذ شده پوز ترمینال

ANYSHOP e2-CE ANYSHOP e2-FCC ANYSHOP e2 Qs-CE ANYSHOP e2 Qs-FCC
BLUO-CE BLUO-FCC BLUO Qs-CE BLUO Qs-FCC
BOXPOS D25-CE BOXPOS D25-FCC BOXPOS Qs-CE BOXPOS Qs-FCC
AnyShop II D5-CB AnyShop II D5-CCC AnyShop II D5-CE AnyShop II D5-FCC
AnyShop II GM-CE AnyShop II GM-FCC AnyShop Eco-CB AnyShop Eco-FCC
AnyShop D5-CCC AnyShop D5-FCC AnyShop D25-CE AnyShop D25-KC
AnyShop-FCC AnyShop GM-CE AnyShop GM-FCC IMPREX D5-CE
IMPREX D5-FCC IMPREX GM-CE IMPREX GM-FCC IMPREX M-CB
IMPREX M-CCC IMPREX M-CE IMPREX M-FCC IMPREX P-FCC
miniOII-FCC AnyShop D25-CE AnyShop D25-FCC IMPREX D25-CE
IMPREX D25-FCC

گواهینامه های اخذ شده صندوق مکانیزه فروش

A7-FCC A10-CB A10-CE A10-FCC
     
A10M-FCC