حضور شركت تُرنا سيستم به عنوان دفتر منطقه اي POSBANK كُره جنوبي در ايران در یازدهمین نمايشگاه كالا، تجهيزات و خدمات فروشگاهي

1397-04-31

حضور شركت تُرنا سيستم به عنوان دفتر منطقه اي POSBANK كُره جنوبي در ايران در یازدهمین نمايشگاه كالا، تجهيزات و خدمات فروشگاهي

1397-04-31

ترنا سیستم نماینده رسمی صندوق فروشگاهی POSBANK کُره جنوبی و بارکد خوان های NEWLAND در ایران