درخواست نمایندگی

نماینده تُرناسیستم در شهر خود شوید

توضیحات (قبل از ارسال بخوانید)

ﺗُﺮﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 26 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و 100 ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه فروش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﺗُﺮﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد..

فرم درخواست نمایندگی

نام *
شماره همراه
شماره ثابت *
نشانی *
شهر *
استان *
فایل رزومه *
توضیحات