کشوی پول Flip Top

کشوی پول بایامکس کلاسیک برای صندوق های مکانیزه فروش