بارکدخوان FM30 NEWLAND

بارکدخوان ثابت با سیم NEWLAND