بارکدخوان FM50 NEWLAND

بارکدخوان ثابت با سیم NEWLAND