بارکدخوان FR20 NEWLAND

بارکدخوان ثابت با سیم NEWLAND