بارکدخوان FR4060 NEWLAND

بارکدخوان ثابت با سیم NEWLAND