بارکدخوان HR11 NEWLAND

بارکدخوان یک بعدی با سیم NEWLAND