بارکدخوان HR1250 NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND یک بعدی با سیم