بارکدخوان HR1150 NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND یک بعدی با سیم