بارکدخوان HR1550ce NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND یک بعدی با سیم