بارکدخوان HR22 Dorada NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND دو بعدی با سیم