بارکدخوان HR3250 NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND دو بعدی با سیم