بارکدخوان HR3290 NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND دو بعدی با سیم