بارکدخوان HR3290cs NEWLAND

بارکدخوان NEWLAND دو بعدی با سیم